Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a weboldal szolgáltatásainak felhasználói pontos tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról, illetve azokkal kapcsolatos jogaikról.

2. Adatkezelési nyilatkozat

A vállalkozás a szolgáltatását igénybe vevő ügyfeleinek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, megőrzi azok bizalmas jellegét és megteszi mindazon technikai és szervezeti intézkedéseket, illetőleg kialakítja mindazon szervezeti eljárásokat és szabályokat, amelyek elsősorban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban Adatvédelmi törvény), valamint az erre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő érvényre juttatásához szükségesek.

3. Az adatkezelő adatai

Cégnév: Fischer Mónika egyéni vállalkozó
Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Szilvás utca 6.
Adószám: 75753092-1-26
Email-cím: fischermonika11@gmail.com

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek és látogatók részére megfelelő többlet szolgáltatást nyújtson (kapcsolattartás, ismeretterjesztés, képzések és ülések bemutatása).

5. Az adatkezelés alapja, módja és időtartama

Az adatkezelés jogalapja
Jogszabályon alapuló adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) és (3) bekezdései.

Az adatkezelés időtartama
A kapcsolatfelvételt követő 1 évig.

Az adatkezelés módja
Elektronikus formában.

6. A személyes adatkezeléssel érintetteket jogai:

a/ hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b/ kiigazítás joga (amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása);
c/ törlés joga (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d/ az adat kezelésének korlátozása;
e/ a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f/ személyes adatok harmadik személy szolgáltató számára történő átadásának engedése, vagy ennek megtiltása;
g/ bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése;
h/ tiltakozás a személyes adat használata ellen.

7. Az érintettek jogorvoslati fórumai

Adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu. Az adatvédelmi perek az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatók.

8. Egyéb rendelkezések

Jelen tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa. A módosítások az elfogadást követően illetve a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben.

9. Sütik (cookies)

10. Fogalmak

adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi,

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele,

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat,

nyilvánosságra-hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele,

regisztráció: az azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása az adatkezelő részére

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri